Nota prawna i polityka prywatności

Nota prawna i ochrona prywatności


Konflikt interesów

Rozpoczęcie świadczenia pomocy prawnej jest w każdym przypadku poprzedzone oceną ryzyka wystąpienia konfliktu interesów. Ocena ta jest dokonywana przez cały okres świadczenia pomocy prawnej.
Obowiązek wyłączenia się radcy prawnego od wykonywania czynności zawodowych stanowi gwarancję niezależności i rzetelnego wykonywania obowiązków zawodowych, dochowania tajemnicy zawodowej
i ochrony zaufania, które jest podstawą relacji z klientem. Wyłączenie oznaczać może nieprzyjmowanie sprawy lub powstrzymanie się od działania w sprawie.
W konsekwencji Kancelaria nie świadczy usług prawnych w sprawach, które wiążą się lub z dużym prawdopodobieństwem mogą się wiązać ze sferę prawną obecnych Klientów lub Pracodawcy. Ponadto, Kancelaria nie świadczy usług prawnych w sprawach, w których ze względu na wiedzę o sprawach dotychczasowych Klientów lub Pracodawców, nowy Klient mógłby uzyskać nieuzasadnioną przewagę.

 

Charakter informacji zawartych na stronie kancelariaregulacyjna.pl

Informacje zawarte/opublikowane na niniejszej stronie internetowej mają charakter edukacyjno-popularyzatorski i nie stanowią porady prawnej. Odwiedzający niniejszą stronę internetową powinni zasięgnąć indywidualnej porady prawnej we wszystkich sprawach w jakikolwiek sposób odnoszących się do ich praw i obowiązków.

Prywatność

Administratorem danych osobowych jest Grzegorz Mikos prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Grzegorz Mikos Kancelaria Radcy Prawnego, 05-500 Piaseczno, ul. Bema 61/21 (dalej: Administrator). Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w  szczególności w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”) oraz w krajowych przepisach wydanych w związku z RODO, m.in. w  ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Administrator zabezpiecza Państwa dane osobowe na zasadach wskazanych w ww. aktach prawnych. Państwa prywatność zabezpieczają także przepisy regulujące ustrój samorządu zawodowego radców prawnych, w szczególności ustawa o radcach prawnych z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych oraz zasady etyki przyjęte przez samorząd radcowski.
Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków prawnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, świadczenia usług prawnych oraz informowania o prowadzonej działalności. Dane przetwarzane są również w celach analitycznych i statystycznych, w celu zbierania informacji o obecności w Internecie i efektywności strony internetowej kancelariaregulacyjna.pl.
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadzie dobrowolności, jednak odmowa udostępnienia danych lub żądanie ich usunięcia może uniemożliwić Administratorowi świadczenie usług na Państwa rzecz oraz informowanie o działalności.
Przesyłanie informacji handlowej poprzez email możliwe jest wyłącznie po otrzymaniu od Państwa uprzedniej zgody. Mają Państwo prawo dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Zakres tych uprawnień może zostać ograniczony w przypadku przetwarzania danych w ramach świadczenia pomocy prawnej. Jeżeli nie życzą sobie Państwo przetwarzania danych w związku z informowaniem o działalności, mogą Państwo wycofać zgodę na przetwarzanie w tym zakresie.
Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane odpowiednio:
do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z umową, na podstawie której Administrator świadczy na Państwa rzecz usługi prawne,
 przez okres niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane osobowe zostały zebrane
Administrator może przekazać dane osobowe:
1) wyłącznie w sposób nie naruszający tajemnicy zawodowej radcy prawnego, podmiotom współpracującym w zakresie m.in. usług marketingowych, informatycznych i księgowych i administracyjnych,
2) zobowiązanym do zachowania tajemnicy zawodowej radcom prawnym, adwokatom i aplikantom tych zawodów współpracujących z Administratorem przy świadczeniu pomocy prawnej,
3) podmiotom upoważnionym do dostępu do danych osobowych na mocy obowiązujących przepisów prawa, wyłącznie w sposób nie naruszający tajemnicy zawodowej lub po wyczerpaniu dostępnych środków, mających na celu ochronę prywatności i ochronę tajemnicy zawodowej radcy prawnego, z zastrzeżeniem informacji udostępnianych na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – w zakresie określonym tymi przepisami. 
Dane osobowe nie są profilowane.
Zmiany Polityki Prywatności będą publikowane na stronie kancelariaregulacyjna.pl.

Zadzwoń już teraz!