Kategorie
prawnik OZE

Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej – niezbędnik dewelopera

 

Problem z przyłączeniem do sieci dystrybucyjnej – niezbędnik dewelopera

 

Real Estate Magazine jest ważnym magazynem specjalistycznym skierowanym do deweloperów, zarządców nieruchomości, pośredników oraz właścicieli nieruchomości komercyjnych. Kancelaria Raczyński Skalski & Partners Radcowie Prawni Adwokaci jest partnerem dla wielu firm z tej branży, którym od wielu lat świadczy specjalistyczne usługi prawne w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i gaz.

Na łamach październikowego Real Estate Magazine pojawił się mój artykuł. Tym razem opisałem problemy, na jakie natrafiają przedsiębiorcy z branży deweloperskiej, próbując przyłączyć się do sieci dystrybucyjnej. Przedstawiłem także garść konstruktywnych rozwiązań, stosowanych przez Klientów Kancelarii.

Artykuł dostępny jest pod linkiem: Problem z przyłączeniem do sieci dystrybucyjnej. Niezbędnik dewelopera – Real Estate Magazine

Serdecznie zachęcam do lektury!

Ponadto, jeżeli jesteś deweloperem lub właścicielem nieruchomości i napotkałeś na trudności przy przyłączeniu do sieci i chciałbyś skonsultować swój problem z doświadczonym prawnikiem, serdecznie zachęcam do kontaktu.

Świadczymy specjalistyczne usługi prawne w zakresie prawa energetycznego dla deweloperów oraz zarządców i właścicieli nieruchomości

Kategorie
prawnik OZE

Własna sieć dystrybucyjna – szanse i zagrożenia dla właścicieli i zarządców nieruchomości

własna sieć dystrybucyjna – artykuł radcy prawnego Grzegorza Mikosa dla Real Estate Magazine

Zachęcam do lektury mojego artykułu, który został opublikowany przez Real Estate Magazine w czerwcu 2021 r.

Własna sieć dystrybucyjna – szanse i zagrożenia dla właścicieli i zarządców nieruchomości – Real Estate Magazine

Kategorie
prawnik OZE

Zmiany w ustawie o OZE wiosna 2021

Zmiany w ustawie o OZE wiosna 2021

Ustawa nowelizująca wpłynęła do Sejmu RP

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez Ministra Klimatu i Środowiska.

Dnia 23 kwietnia 2021 r. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw wpłynął do Sejmu RP.

Szczegółowe informacje na temat zakresu nowelizacji znaleźć można na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Służby prasowe Rządu informują, że „Rząd chce przedłużyć obowiązujące programy pomocy publicznej dla wytwórców energii z odnawialnych źródeł energii (OZE). Dotychczasowe systemy wsparcia kończą się bowiem 30 czerwca 2021 r. Dzięki zmianom, możliwe będzie przedłużenie aukcyjnego systemu pomocy do 31 grudnia 2027 r. Wprowadzono także przepisy, które ograniczą obowiązki koncesyjne dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą, jeśli chodzi o małe instalacje OZE”.

Niektóre spośród zmian, jakie przynieść ma nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii

Aukcje OZE do 31 grudnia 2021 r.

– aukcje dla wytwórców energii z OZE zostaną przedłużone do 31 grudnia 2021 r.

Systemy FIT i FIP do 30 czerwca 2024 r.

przedłużenie do 30 czerwca 2024 r. programu wsparcia  polegającego na sprzedaży energii elektrycznej po stałej cenie (FiT) i programu wsparcia polegającego na prawie do dopłaty do ceny rynkowej energii elektrycznej (FiP).

Omówienie systemu FIT

Dłuższe terminy po uzyskaniu notyfikacji

Po notyfikacji pomocy publicznej w Komisji Europejskiej, wytwórcy będą mogli ubiegać się o wsparcie do końca 2027 r.

Skutkiem notyfikacji będzie przedłużenie do 30 czerwca 2047 r. maksymalnego okresu otrzymywania wsparcia dla instalacji OZE

– przedłużony zostanie obowiązek zakupu niewykorzystanej energii po stałej cenie (FIT) oraz prawo do otrzymywania opłaty do ceny rynkowej energii elektrycznej (FIP)

– przedłużony zostanie obowiązek zakupu energii elektrycznej po stałej cenie albo prawo do dopłaty do ceny rynkowej energii elektrycznej w ramach systemu aukcyjnego.

Prawo mniej opresyjne dla wytwórców energii z OZE

Nowelizacja zakłada ograniczenie obowiązków regulacyjnych dla właścicieli instalacji OZE poprzez podniesienie progu łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej małych instalacji.

Próg mocy zainstalowanej elektrycznej małej instalacji zostanie podniesiony z 0,5 MW do 1 MW. Podniesienie progu mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu z 0,9 MW do 3 MW.

Wytwarzanie energii elektrycznej w instalacji OZE o mocy od 0,5 MW do 1 MW nie będzie wymagało uzyskania koncesji – będzie to działalność regulowana.

Więcej przejrzystości dla wytwórców energii z OZE

Nowelizacja  potwierdzi praktykę Prezesa URE, opisaną w Informacji nr 44/2016 z dnia 21 września 2016 r. w sprawie stosowania pojęcia „mocy zainstalowanej elektrycznej”.

Zgodnie z ww. stanowiskiem Regulatora, pod pojęciem mocy zainstalowanej elektrycznej instalacji odnawialnego źródła energii należy  rozumieć określoną przez producenta moc znamionową (rated power, nominal power) urządzenia służącego do wytwarzania energii elektrycznej (tj. generatora, ogniwa fotowoltaicznego lub ogniwa paliwowego), wyrażoną w watach [W] lub wielokrotnościach  tej jednostki (kW, MW).
Stanowiska, tzw. informacje Prezesa URE, są cennym źródłem wiedzy na temat praktyki stosowania prawa energetycznego.

Nowelizacja ustawy OZE przewiduje wiele innych rozwiązań, których omówienie wykracza poza ramy niniejszego artykułu.

“Jedyną stałą rzeczą w życiu jest zmiana”

Ustawę OZE czeka kolejna nowelizacja. Kwestią czasu jest uregulowanie instytucji wirtualnego prosumenta. Zainteresowanych zachęcam do lektury artykułu red. Magdaleny Skłodowskiej na łamach portalu Wysokie Napięcie pt. Wirtualny prosument zbliża się do polskiego rynku.

Sposobnością do pogłębienia wiedzy na temat nowelizacji ustawy OZE będzie wydarzenie, które odbędzie się 14 czerwca 2021 r. pt. Prosument – zawarcie umowy, rozliczenia i planowanie dostaw.

Poprowadzę panel pn. Projekt nowelizacji Ustawy o OZE, gdzie przybliżę m.in. główne założenia ustawy, projektowane przepisy o rozliczeniach prosumentów oraz instytucję prosumenta zbiorowego i wirtualnego. Organizatorem wydarzenia jest MM Conferences S.A.

dzierżawa fotowoltaika
kancelaria odnawialne źródła energii

Lista wszystkich artykułów o prawie w energetyce:

Kategorie
prawnik OZE

Szkolenia, webinaria i warsztaty z prawa energetycznego – wiosna 2021 r. Kalendarium wydarzeń

Szkolenia, webinaria i warsztaty z prawa energetycznego - wiosna 2021 r. Kalendarium wydarzeń

Dla właścicieli firm, menedżerów, deweloperów czy zarządców nieruchomości, prawo jest przede wszystkim narzędziem do realizacji celów biznesowych.

W związku z tym, trakcie paneli, webinarów i szkoleń nie ograniczam się do informowania o przepisach. Zamiast tego uczestnicy i słuchacze dowiadują się, w jaki sposób realizować cele biznesowe wykorzystując przepisy, m.in. ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy OZE.

Udział w warsztatach, webinariach czy szkoleniach może być także okazją do nawiązania relacji.

Serdecznie zachęcam do uczestniczenia w wydarzeniach z moim udziałem:

6 maja

Autorskie szkolenie: Kompendium wiedzy o prawie energetycznym i regulacji w energetyce dla pracowników samorządowych, ze szczególnym uwzględnieniem wspierania wykorzystania odnawialnych źródeł energii, organizator: RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c.

25 maja

Autorskie szkolenie: Ochrona powietrza w jednostce samorządu terytorialnego – obowiązki gmin i instrumenty wspierające realizację celów w zakresie ochrony powietrza, ze szczególnym uwzględnieniem dotacji na ochronę środowiska organizator: RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c.

14 czerwca

Prosument – zawarcie umowy, rozliczenia i planowanie dostaw

– radca prawny Grzegorz Mikos poprowadzi panel pn. Projekt nowelizacji Ustawy o OZE, gdzie przybliży główne założenia ustawy, projektowane przepisy o rozliczeniach prosumentów oraz instytucję prosumenta zbiorowego i wirtualnego

organizator: MM Conferences S.A.

15 czerwca

Optymalizacja kosztów energii elektrycznej i przedsięwzięcia poprawiające jej efektywność w sektorze przemysłowym

– radca prawny Grzegorz Mikos poprowadzi panel pn. Kogeneracja i trigeneracja Aspekty regulacyjne i ich wpływ na biznes

organizator: MM Conferences S.A.

Szkolenia i warsztaty z zakresu prawa energetycznego są okazją do nawiązania relacji biznesowych
Kategorie
prawnik OZE

Sukcesja

Sukcesja

Artykuł o tym, jak zabezpieczyć możliwość prowadzenia koncesjonowanej działalności na wypadek śmierci przedsiębiorcy.

Warto myśleć o przyszłości biznesu – także o przyszłości koncesji

Coraz częściej przedsiębiorcy decydują się – jeszcze za życia – uporządkować swoje sprawy na wypadek śmierci. Takie działanie jest przejawem przezorności i odpowiedzialności za członków rodziny, ale także pracowników i kontrahentów firmy.

Przepisy dotyczące sukcesji działalności gospodarczej nie zastąpią edukacji biznesowej młodego pokolenia i wdrożenia potencjalnych następców w sprawy firmy. Z pewnością jednak mogą ułatwić kontynuowanie biznesu.

Ma to szczególne znaczenie dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wpisanych do CEIDG (dawniej – do gminnej ewidencji). Osoby takie, tak jak inni przedsiębiorcy, mogą posiadać koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej, dystrybucję energii czy sprzedaż paliw etc.

Koncesje uregulowane w ustawie – Prawo energetyczne, mają charakter uprawnienia o charakterze osobistym. Nie można ich sprzedać lub zapisać w spadku. Zasadą jest, że uprawnienia o charakterze osobistym wygasają wraz ze śmiercią uprawnionego.

Ustawa o zarządzie sukcesyjnym – szansa na przejęcie koncesji przez spadkobiercę lub wspólnika

Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw reguluje zasady:

1) tymczasowego zarządzania przedsiębiorstwem po śmierci przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG, oraz kontynuowania działalności gospodarczej wykonywanej z wykorzystaniem tego przedsiębiorstwa;

2) zarządu spadkiem w zakresie tymczasowego wykonywania praw z udziału w przedsiębiorstwie małżonka przedsiębiorcy, wykonującego we własnym imieniu działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG, po śmierci tego małżonka;

3) przejęcia koncesji, zezwoleń, licencji oraz pozwoleń, wydanych wobec przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG, w formie decyzji organu administracji publicznej, związanych z wykonywaną przez niego działalnością gospodarczą, tzw.  „decyzje związane z przedsiębiorstwem”.

Podstawowe pojęcia

Przedsiębiorstwo w spadku

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy, przedsiębiorstwo w spadku obejmuje składniki niematerialne i materialne, przeznaczone do wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę, stanowiące mienie przedsiębiorcy w chwili jego śmierci.

O przedsiębiorstwie w spadku mówimy:

  1. w okresie od śmierci przedsiębiorcy do dnia wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego, albo
  2. do dnia wygaśnięcia uprawnienia do powołania zarządcy sukcesyjnego, jeżeli zarząd sukcesyjny nie został ustanowiony.

Jeżeli przedsiębiorca prowadził za życia różne interesy z wykorzystaniem innych przedsiębiorstw (np. wytwarzanie energii z OZE i dom weselny), wówczas wszystkie te przedsiębiorstwa będą objęte jednym przedsiębiorstwem w spadku.

W skład przedsiębiorstwa w spadku wejdą także składniki niematerialne i materialne przeznaczone do wykonywania działalności gospodarczej, nabyte przez zarządcę sukcesyjnego.

Właściciel przedsiębiorstwa w spadku

Zgodnie z ustawą, właścicielem przedsiębiorstwa w spadku jest:

1) osoba, która zgodnie z prawomocnym postanowieniem o stwierdzeniu nabycia spadku, zarejestrowanym aktem poświadczenia dziedziczenia albo europejskim poświadczeniem spadkowym, nabyła składniki niematerialne i materialne, (…), na podstawie powołania do spadku z ustawy albo testamentu albo nabyła przedsiębiorstwo albo udział w przedsiębiorstwie na podstawie zapisu windykacyjnego;

2) małżonek przedsiębiorcy w przypadku(…), któremu przysługuje udział w przedsiębiorstwie
w spadku;

3) osoba, która nabyła przedsiębiorstwo w spadku albo udział w przedsiębiorstwie w spadku (..) w tym osoba prawna albo jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, do której wniesiono przedsiębiorstwo tytułem wkładu – w przypadku gdy po śmierci przedsiębiorcy nastąpiło zbycie tego przedsiębiorstwa albo udziału w tym przedsiębiorstwie.

Wobec tego, może być wielu właścicieli przedsiębiorstwa, w skrajnych przypadkach nawet kilkudziesięciu – jeżeli jest wielu spadkobierców.

Zgodnie z art. 925 kodeksu cywilnego, spadkobiercy nabywają spadek z chwilą jego otwarcia, tj. z chwilą śmierci spadkodawcy.

Ustawa w sposób szczególny reguluje status małżonka przedsiębiorcy, jeżeli małżonek i zmarły przedsiębiorca byli współwłaścicielami przedsiębiorstwa.

Zarządca sukcesyjny

Przedsiębiorca może powołać zarządcę sukcesyjnego w ten sposób, że:

1) wskaże określoną osobę do pełnienia funkcji zarządcy sukcesyjnego albo

2) zastrzeże, że z chwilą jego śmierci wskazany prokurent stanie się zarządcą sukcesyjnym.

Istnieje również możliwość powołania zarządcy sukcesyjnego po śmierci przedsiębiorcy.

Wykonywanie działalności koncesjonowanej po śmierci przedsiębiorcy – potwierdzenie możliwości wykonywania koncesji

W terminie trzech miesięcy od dnia ustanowienia zarządu sukcesyjnego zarządca sukcesyjny może złożyć do organu administracji publicznej (np. do Prezesa URE), który wydał decyzję związaną z przedsiębiorstwem, wniosek o potwierdzenie możliwości wykonywania tej decyzji (koncesji).

Organ administracji publicznej, który wydał decyzję związaną z przedsiębiorstwem (np. Prezes URE), potwierdza, w drodze decyzji, możliwość wykonywania decyzji związanej z przedsiębiorstwem przez zarządcę sukcesyjnego, jeżeli:

1) są spełnione warunki do uzyskania tej decyzji, określone w odrębnych przepisach (np. w ustawie = Prawo energetyczne, ustawie – Prawo geologiczne i górnicze etc.);

2) zarządca sukcesyjny przedłoży dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków,

3) zarządca sukcesyjny oświadczy, że przyjmuje wszystkie warunki zawarte w tej decyzji i zobowiązuje się do wykonania związanych z nią obowiązków.

Warunki, które mają charakter osobisty, uważa się za spełnione, jeżeli spełnia je zarządca sukcesyjny.

Jeżeli wniosek nie zostanie złożony, koncesja wygaśnie w terminie 3 miesięcy od dnia ustanowienia zarządu sukcesyjnego.

Prezes URE (lub inny organ, który wydał koncesję, licencję lub zezwolenie), jest zobowiązany do potwierdzenia, w formie decyzji, możliwości dalszego wykonywania koncesji (ale także licencji, zezwolenia). Decyzja ma charakter związany. Oznacza to, że jeżeli zarządca sukcesyjny spełnia wymagania, to Prezes URE (lub odpowiednio inny organ) musi wydać decyzję potwierdzającą możliwość wykonywania koncesji (lub odpowiednio innej decyzji).

Zarządca sukcesyjny jest zobowiązany do spełnienia warunków uzyskania koncesji, które mają charakter osobisty i musi ww. okoliczność wykazać przed Prezesem URE. Przykładem warunku o charakterze osobistym jest wymóg niekaralności.

Przeniesienie koncesji

Właściciel przedsiębiorstwa w spadku może złożyć do organu administracji publicznej, który wydał decyzję związaną z przedsiębiorstwem (np. do Prezesa URE, który udzielił koncesji), wniosek o przeniesienie na niego tej decyzji w terminie sześciu miesięcy od dnia:

1) śmierci przedsiębiorcy, jeżeli nie został ustanowiony zarząd sukcesyjny, albo

2) wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego.

Przeniesienie decyzji na właściciela jest możliwe wówczas, gdy zarząd sukcesyjny nie został ustanowiony albo wygasł.

Kiedy koncesja wygaśnie

Decyzja związana z przedsiębiorstwem (w tym koncesja) wygasa z upływem sześciu miesięcy od dnia wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego, chyba że przed tym dniem został złożony wniosek o przeniesienie koncesji.

W przypadku ustanowienia zarządu sukcesyjnego, termin wygaśnięcia decyzji wynosi 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego. Termin ten dotyczy decyzji, wobec których nie został złożony wniosek o przeniesienie koncesji –  przez właściciela przedsiębiorstwa w spadku lub wspólnika spółki cywilnej.

Kiedy wygasa zarząd sukcesyjny

Zarząd sukcesyjny wygasa z:

1) upływem dwóch miesięcy od dnia śmierci przedsiębiorcy, jeżeli w tym okresie żaden ze spadkobierców przedsiębiorcy nie przyjął spadku ani zapisobierca windykacyjny nie przyjął zapisu windykacyjnego, którego przedmiotem jest przedsiębiorstwo albo udział w przedsiębiorstwie, chyba że zarządca sukcesyjny działa na rzecz małżonka przedsiębiorcy, któremu przysługuje udział w przedsiębiorstwie w spadku;

2) dniem uprawomocnienia się postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia albo wydania europejskiego poświadczenia spadkowego, jeżeli jeden spadkobierca albo zapisobierca windykacyjny nabył przedsiębiorstwo w spadku w całości;

3) dniem nabycia przedsiębiorstwa w spadku w całości przez jedną osobę,

4) upływem miesiąca od dnia wykreślenia zarządcy sukcesyjnego z CEIDG, chyba że w tym okresie powołano kolejnego zarządcę sukcesyjnego;

5) dniem ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy;

6) dniem dokonania działu spadku obejmującego przedsiębiorstwo w spadku;

7) upływem dwóch lat od dnia śmierci przedsiębiorcy.

Doradztwo prawne dla firm z branży energetycznej

Jeżeli prowadzić koncesjonowaną działalność gospodarczą i potrzebujesz doradztwa prawnego, zachęcam do kontaktu. Mam doświadczenie w zakresie doradztwa na rzecz przedsiębiorców
z branży energetycznej. Posiadam także doświadczenie w zakresie prawa transportu drogowego oraz prawa geologicznego i górniczego.

Lista wszystkich artykułów o prawie w energetyce: