Transport turbin wiatrowych – gdy prawo transportu drogowego wiąże się z energetyką

Zanim rozpocząłem swoją przygodę z prawem energetycznym, przez 2 lata pracowałem w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego – w Biurze Prawnym. Było to moje pierwsze, bardzo cenne, doświadczenie w administracji rządowej.

Praca w GITD była znakomitą szkołą postępowania administracyjnego. Cenna była również możliwość poznania specyfiki organów kontrolnych.

Rozwiązując problemy prawne związane z energią elektryczną, mam ograniczoną możliwość wykorzystywania doświadczenia zdobytego w GITD.

Energetyka i regulacja transportu drogowego odnajdują jednak wspólny mianownik, kiedy konieczne jest dostarczenie elementów turbiny wiatrowej w miejsce ich montażu. Przewożenie tego rodzaju ładunków wiąże się bowiem z wykorzystaniem tzw. pojazdów nienormatywnych.

Czym jest pojazd nienormatywny

Zgodnie z art. 2 pkt. 35a ustawy – Prawo o ruchu drogowym, pojazd nienormatywny to pojazd lub zespół pojazdów, którego naciski osi wraz z ładunkiem lub bez ładunku są większe od dopuszczalnych, przewidzianych dla danej drogi w przepisach o drogach publicznych, lub którego wymiary lub rzeczywista masa całkowita wraz z ładunkiem lub bez niego są większe od dopuszczalnych, przewidzianych w przepisach ww. ustawy.

Dopuszczalne parametry pojazdów poruszających się po drogach publicznych Rzeczypospolitej Polskiej określone zostały w Prawie o ruchu drogowym oraz w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 305 ze zm.).

Kiedy pojazd nienormatywny może poruszać się po drogach publicznych

Zgodnie z art. 64 ust. 1. pkt. 1 ustawy – Prawo o ruchu drogowym, ruch pojazdu nienormatywnego jest dozwolony pod warunkiem uzyskania zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego odpowiedniej kategorii, wydawanego, w drodze decyzji administracyjnej, przez właściwy organ.

Art. 64 ust. 2 ww. ustawy stanowi, iż zabrania się przewozu pojazdem nienormatywnym ładunków innych niż ładunek niepodzielny, z wyłączeniem pojazdów nienormatywnych uprawnionych do poruszania się na podstawie zezwolenia kategorii I

Kara administracyjna

W myśl art. 140ab ust.2 ww. ustawy w przypadku naruszeń zakazu, o którym mowa w art. 64 ust.2, za przejazd pojazdem nienormatywnym nakłada się karę jak za przejazd bez zezwolenia.

Nawet jeżeli w myśl postanowienia art. 64 ust. 2 ww. ustawy, nie jest możliwe uzyskanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego, nie oznacza to, że przewoźnik nie podlega karze za dokonanie takiego przejazdu.

Zgodnie z art. 140aa ust. 1 Prawa o ruchu drogowym za przejazd po drogach publicznych pojazdów nienormatywnych bez zezwolenia, o którym mowa w art. 64 ust 1 pkt. 1, lub niezgodnie z warunkami określonymi dla tego zezwolenia nakłada się karę pieniężną, w drodze decyzji administracyjnej.

Ruch pojazdu nienormatywnego – przykład zaangażowania radcy prawnego

Z sukcesem zastępowałem przedsiębiorcę z Białorusi, który przewoził ładunek niepodzielny przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W protokołach kontroli mylnie wskazano, że przewożone ładunki są ładunkami podzielnymi.

Organ, wydając zaskarżone decyzje, oparł się na kwalifikacji ładunku dokonanej przez funkcjonariusza przeprowadzającego kontrole, nie dokonując własnej oceny dowodów ani subsumpcji przepisów ustawy – Prawo o ruchu drogowym do ustalonego stanu faktycznego.

Po zapoznaniu się z odwołaniami, które wniosłem w imieniu Klienta, Naczelnik Podlaskiego Urzędu Celno – Skarbowego podzielił moje poglądy.


Na skutek ponownej analizy zgromadzonego materiału dowodowego, organ uchylił swoje wcześniejsze decyzje. Sukces cieszy tym bardziej, że organ administracji zastosował art. 132 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego – uznał argumenty przedstawione w odwołaniach i uchylił swoje decyzje.

Organ, wydając zaskarżone decyzje, oparł się na kwalifikacji dokonanej przez funkcjonariusza przeprowadzającego kontrolę, nie dokonując własnej oceny dowodów ani subsumpcji przepisów ustawy – Prawo o ruchu drogowym do ustalonego stanu faktycznego.

Po zapoznaniu się z odwołaniem, które wniosłem w imieniu Klienta, Naczelnik Podlaskiego Urzędu Celno – Skarbowego podzielił mój pogląd, że dokonywanie kwalifikacji prawnej nie jest funkcją protokołu kontroli.

Na skutek ponownej analizy zgromadzonego materiału dowodowego, organ uchylił swoje wcześniejsze decyzje.

Organ wezwał do wskazania numeru konta, na który zostanie zwrócona kaucja pobrana od Klienta.

Montaż turbiny wiatrowej musi zostać poprzedzony dostarczeniem jej elementów na plac budowy

Zdobyte doświadczenie umożliwia mi na rozwiązywanie problemów powstałych na styku regulacji transportu drogowego i energetyki.

Lista wszystkich artykułów o prawie w energetyce:

Zobacz również:

prawnik OZE

Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej – niezbędnik dewelopera

Real Estate Magazine jest ważnym magazynem specjalistycznym skierowanym do deweloperów, zarządców nieruchomości, pośredników oraz właścicieli nieruchomości komercyjnych. Kancelaria Raczyński Skalski &...
Czytaj dalej
obszarypraktyk prawnik OZE

Własna sieć dystrybucyjna – szanse i zagrożenia dla właścicieli i zarządców nieruchomości

Czytaj dalej
obszarypraktyk Szkolenia

Optymalizacja kosztów energii elektrycznej i przedsięwzięcia poprawiające jej efektywność w sektorze przemysłowym

Odbiorcy
Czytaj dalej
Szkolenia

Prosument – zawarcie umowy, rozliczenia i planowanie dostaw

Odbiorcy Byłem jednym z panelistów w trakcie wydarzenia orgzanizowanego przez MMC Conferences. Wydarzenie zbiegło się w czasie z inicjatywą legislacyjną,...
Czytaj dalej
Szkolenia

Ochrona powietrza w jednostce samorządu terytorialnego – obowiązki gmin i instrumenty wspierające realizację celów w zakresie ochrony powietrza, ze szczególnym uwzględnieniem dotacji na ochronę środowiska

Odbiorcy Z każdym rokiem obowiązki gmin i innych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie ochrony powietrza zyskują na znaczeniu. Zanieczyszczone powietrze...
Czytaj dalej
Szkolenia

Kompendium wiedzy o prawie energetycznym i regulacji w energetyce dla pracowników samorządowych, ze szczególnym uwzględnieniem wspierania wykorzystania odnawialnych źródeł energii

Odbiorcy Ważną częścią mojej praktyki prawniczej jest doradztwo i bieżące wsparcie jednostki samorządu terytorialnego w zakresie tranformacji energetycznej. Z przyjemnością...
Czytaj dalej
prawnik OZE

Zmiany w ustawie o OZE wiosna 2021

Ustawa nowelizująca wpłynęła do Sejmu RP Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych...
Czytaj dalej
prawnik OZE

Szkolenia, webinaria i warsztaty z prawa energetycznego – wiosna 2021 r. Kalendarium wydarzeń

Dla właścicieli firm, menedżerów, deweloperów czy zarządców nieruchomości, prawo jest przede wszystkim narzędziem do realizacji celów biznesowych. W związku z...
Czytaj dalej
obszarypraktyk prawnik OZE

Sukcesja

Artykuł o tym, jak zabezpieczyć możliwość prowadzenia koncesjonowanej działalności na wypadek śmierci przedsiębiorcy. Warto myśleć o przyszłości biznesu - także...
Czytaj dalej
prawnik OZE

Transport turbin wiatrowych – gdy prawo transportu drogowego wiąże się z energetyką

Zanim rozpocząłem swoją przygodę z prawem energetycznym, przez 2 lata pracowałem w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego – w Biurze Prawnym....
Czytaj dalej
Szkolenia

Fotowoltaika – aspekty prawne i ich wpływ na biznes w nieruchomościach

Odbiorcy Doradztwo na rzecz operatorów nieruchomości komercyjnych i deweloperów stanowi ważną część praktyki kancelarii Raczyński Skalski & Partners Radcowie Prawni...
Czytaj dalej
prawnik OZE

Webinar dla inwestorów i zarządców nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych

22 marca w godzinach 10:00 - 15:00 odbędzie się webinar pt. Fotowoltaika i inne alternatywne źródła energii dla obiektów komercyjnych...
Czytaj dalej
obszarypraktyk prawnik OZE Spory regulacyjne przed Sądem Okręgowym w Warszawie Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Podstawowe informacje o odwołaniu w sprawach z zakresu regulacji energetyki

Podstawowe informacje na temat odwołań od decyzji Prezesa URE
Czytaj dalej
Postępowania przed sądami administracyjnymi (WSA, NSA) prawnik OZE

Skarga na decyzję do wojewódzkiego sądu administracyjnego

Czym zajmuje się sąd administracyjny   Sądy administracyjne zostały powołane do sądowej kontroli administracji publicznej. Kontrola ta odbywa się poprzez...
Czytaj dalej
Aukcje, świadectwa pochodzenia, FIT/FIP prawnik OZE Rynek energii elektrycznej

Spółka z o.o. jako forma prawna dla projektu OZE

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to wygodna i nieskomplikowana forma prowadzenia działalności gospodarczej. Jako spółka kapitałowa, w zasadach swojego funkcjonowania podlega...
Czytaj dalej
obszarypraktyk prawnik OZE Spory regulacyjne przed Sądem Okręgowym w Warszawie Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Podstawowe informacje na temat umowy dzierżawy

Czas, na jaki zawierana jest umowa dzierżawy, wiążąca właściciela gruntu z organizatorem farmy fotowoltaicznej, niejednokrotnie trwa dłużej niż małżeństwo. Rozstanie...
Czytaj dalej
prawnik OZE Rynek energii elektrycznej

Istotne zmiany regulacyjne – nowelizacja rozporządzenia systemowego

16 listopada 2020 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 listopada 2020 r. zmieniające...
Czytaj dalej
prawnik OZE Rynek energii elektrycznej

Co autor miał na myśli? Kilka słów o uzasadnieniu ustawy

  W większości przypadków prawnicy mogą rozwiązać problem klienta, korzystając z popularnych systemów informacji prawnej (Lex, Legalis). Systemy te zawierają...
Czytaj dalej
prawnik OZE Rynek energii elektrycznej

Prosument zbiorowy

Czytaj dalej
prawnik OZE Rynek energii elektrycznej

Ile mikroinstalacji może mieć prosument

Wstęp Coraz częściej Polacy doceniają korzyści związane z korzystaniem z prosumenckiego systemu wsparcia, nazywanego też systemem opustów. Niniejszy artykuł odpowiada...
Czytaj dalej
Zadzwoń już teraz!