Kancelaria Regulacyjna

Zmiany w ustawie o OZE wiosna 2021

Ustawa nowelizująca wpłynęła do Sejmu RP

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez Ministra Klimatu i Środowiska.

Dnia 23 kwietnia 2021 r. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw wpłynął do Sejmu RP.

Szczegółowe informacje na temat zakresu nowelizacji znaleźć można na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Służby prasowe Rządu informują, że „Rząd chce przedłużyć obowiązujące programy pomocy publicznej dla wytwórców energii z odnawialnych źródeł energii (OZE). Dotychczasowe systemy wsparcia kończą się bowiem 30 czerwca 2021 r. Dzięki zmianom, możliwe będzie przedłużenie aukcyjnego systemu pomocy do 31 grudnia 2027 r. Wprowadzono także przepisy, które ograniczą obowiązki koncesyjne dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą, jeśli chodzi o małe instalacje OZE”.

Niektóre spośród zmian, jakie przynieść ma nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii

Aukcje OZE do 31 grudnia 2021 r.

– aukcje dla wytwórców energii z OZE zostaną przedłużone do 31 grudnia 2021 r.

Systemy FIT i FIP do 30 czerwca 2024 r.

przedłużenie do 30 czerwca 2024 r. programu wsparcia  polegającego na sprzedaży energii elektrycznej po stałej cenie (FiT) i programu wsparcia polegającego na prawie do dopłaty do ceny rynkowej energii elektrycznej (FiP).

Omówienie systemu FIT

Dłuższe terminy po uzyskaniu notyfikacji

Po notyfikacji pomocy publicznej w Komisji Europejskiej, wytwórcy będą mogli ubiegać się o wsparcie do końca 2027 r.

Skutkiem notyfikacji będzie przedłużenie do 30 czerwca 2047 r. maksymalnego okresu otrzymywania wsparcia dla instalacji OZE

– przedłużony zostanie obowiązek zakupu niewykorzystanej energii po stałej cenie (FIT) oraz prawo do otrzymywania opłaty do ceny rynkowej energii elektrycznej (FIP)

– przedłużony zostanie obowiązek zakupu energii elektrycznej po stałej cenie albo prawo do dopłaty do ceny rynkowej energii elektrycznej w ramach systemu aukcyjnego.

Prawo mniej opresyjne dla wytwórców energii z OZE

Nowelizacja zakłada ograniczenie obowiązków regulacyjnych dla właścicieli instalacji OZE poprzez podniesienie progu łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej małych instalacji.

Próg mocy zainstalowanej elektrycznej małej instalacji zostanie podniesiony z 0,5 MW do 1 MW. Podniesienie progu mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu z 0,9 MW do 3 MW.

Wytwarzanie energii elektrycznej w instalacji OZE o mocy od 0,5 MW do 1 MW nie będzie wymagało uzyskania koncesji – będzie to działalność regulowana.

Więcej przejrzystości dla wytwórców energii z OZE

Nowelizacja  potwierdzi praktykę Prezesa URE, opisaną w Informacji nr 44/2016 z dnia 21 września 2016 r. w sprawie stosowania pojęcia „mocy zainstalowanej elektrycznej”.

Zgodnie z ww. stanowiskiem Regulatora, pod pojęciem mocy zainstalowanej elektrycznej instalacji odnawialnego źródła energii należy  rozumieć określoną przez producenta moc znamionową (rated power, nominal power) urządzenia służącego do wytwarzania energii elektrycznej (tj. generatora, ogniwa fotowoltaicznego lub ogniwa paliwowego), wyrażoną w watach [W] lub wielokrotnościach  tej jednostki (kW, MW).
Stanowiska, tzw. informacje Prezesa URE, są cennym źródłem wiedzy na temat praktyki stosowania prawa energetycznego.

Nowelizacja ustawy OZE przewiduje wiele innych rozwiązań, których omówienie wykracza poza ramy niniejszego artykułu.

“Jedyną stałą rzeczą w życiu jest zmiana”

Ustawę OZE czeka kolejna nowelizacja. Kwestią czasu jest uregulowanie instytucji wirtualnego prosumenta. Zainteresowanych zachęcam do lektury artykułu red. Magdaleny Skłodowskiej na łamach portalu Wysokie Napięcie pt. Wirtualny prosument zbliża się do polskiego rynku.

Sposobnością do pogłębienia wiedzy na temat nowelizacji ustawy OZE będzie wydarzenie, które odbędzie się 14 czerwca 2021 r. pt. Prosument – zawarcie umowy, rozliczenia i planowanie dostaw.

Poprowadzę panel pn. Projekt nowelizacji Ustawy o OZE, gdzie przybliżę m.in. główne założenia ustawy, projektowane przepisy o rozliczeniach prosumentów oraz instytucję prosumenta zbiorowego i wirtualnego. Organizatorem wydarzenia jest MM Conferences S.A.

dzierżawa fotowoltaika
kancelaria odnawialne źródła energii

Lista wszystkich artykułów o prawie w energetyce:

Dla właścicieli gruntów

negocjacje umów dzierżawy pod

PV oraz turbiny wiatrowe

Zaangażowanie radcy prawnego przy umowie dzierżawy jest inwestycją,
która może procentować przez wiele lat.

szybko
fachowo
wygodnie

Usługa obejmuje: analizę umowy do 14 stron, wskazanie ewentualnych zagrożeń, zaproponowanie bezpiecznych postanowień i ich zredagowanie.

Cena usługi: 1 230 złotych